ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ / услуга техничког обезбеђења увођењем алармног система и видео надзора у Музеју у Смедереву

 

НАРУЧИЛАЦ: Музеј у Смедереву

 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 11300 Смедерево, Омладинска 4

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге

 

OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуга техничког обезбеђења увођењем алармног система и видео надзора у Музеју у Смедереву.

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  79710000 – услуге обезбеђења.

 

ПРИРОДА УСЛУГЕ: услуга техничког обезбеђења увођењем алармног система и видео надзора у Музеју у Смедереву.

 

ОБИМ УСЛУГЕ: услуга техничког обезбеђења увођењем алармног система и видео надзора у Музеју у Смедереву  за период од 24 месецa.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кликом на дугме испод текста можете преузети документ у .zip формату.