Органи Музеја у Смедереву

Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

Надзор над законитошћу рада Музеја врши надлежно одељење Градске управе града Смедерева.

Директор, Управни одбор и Надзорни одбор, редовно прате, анализирају и оцењују    остваривање програма и предузимају мере у циљу остваривања планираних задатака.

Музеј послује као јединствени правни субјекат у коме се организују следеће организационе јединице:

 1. Сектор заштите културних добара
 2. Сектор Градске галерије савремене уметности
 3. Служба заједничких послова

Стручни органи Музеја у Смедереву су:

 1. Музејско веће

Музеј има Музејско веће као стручни  саветодавни орган Управног одбора о питањима музејске делатности. Музејско веће чине директор и стручни радници који обављају основну делатност. Радом Музејског већа руководи директор Музеја. Музејско веће ради у седницама које припрема и сазива директор.

 1. Уметнички савет

Музеј има уметнички савет као стручно саветодавно тело за питања ликовне изложбене делатности. Чланове уметничког савета именује Управни одбор Музеја из редова истакнутих ликовних стваралаца, ликовних критичара, историчара уметности и ликовних педагога. Уметнички савет има пет чланова, а мандат им је четири године.

 1. Издавачки савет и Редакција

За потребе издавања часописа „Смедеревски зборник“ и посебних издања, Музеј је образовао Редакцију, коју чине чланови Музејског већа и спољни стручни сарадници из сродних установа.

Сектори и службе

Музејa у Смедереву

 • Сектор заштите покретних културних добара

У Сектору за заштиту културних добара обављају се следећи послови: чување и одржавање уметничко-историјских дела, обезбеђивање коришћења уметничко историјских дела у културне и друге сврхе путем њиховог излагања у оквиру сталних и повремених изложби, чување и заштита уметничко-историјских дела, истраживање и евидентирање културних добара која уживају претходну заштиту, предлагање и утврђивање културних добара, вођење регистра и документације о културним добрима, пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара чији су власници други субјекти, предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара, издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити, педагошке активности и односи са јавношћу.

 • Сектор Градске галерије савремене уметности Смедерево

У сектору Градске галерије савремене уметности обављају се следећи послови: излагање дела ликовне уметности путем организовања самосталних, групних, ретроспективних, тематских и других изложби, праћење и проучавање појава у савременом ликовном стваралаштву и њихово презентовање, организовање презентација ликовног стваралаштва завичајних ликовних уметника, вођење регистра и документације о оствареним изложбама, изложеним делима и њиховим ауторима и завичајним ликовним ствараоцима, организовање едукативних програма из области ликовне уметности, сарадња са другим установама културе и галеријама, вођење регистра и документације о културним добрима и послови физичко-техничке заштите објекта.

 • Служба заједничких послова

Служба заједничких послова обавља административно правне послове, информатичко-документацијске послове, финансијско-рачуноводствене послове, послове физичко-техничке заштите објекта Музеја  и покретних културних добара у њему и послове одржавања хигијене.

Управљање

Музејa у Смедереву

Управни одбор:

Програм  рада и финансијски план Музеја доноси Управни одбор Музеја. Музеј о свом раду извештава Оснивача преко кога остварује средства за рад, као и друге органе када је то законом одређено, подносећи годишњи програм рада и годишњи извештај о раду.

Управни одбор има 9 чланова које именује  и разрешава Скупштина града Смедерева, на период  од 4 године. Шест чланова Управног одбора су представници Оснивача, а три се именују из реда запослених у Музеју. Предлог чланова Управног одбора из реда запослених утврђује већина запослених у Музеју и они морају бити из реда носилаца основне, то јест програмске делатности (запослени у стручним службама). Састав Управног од­бо­ра треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника ма­ње заступљеног пола. Председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Уп­рав­ног одбора. Председник и чланови Управног одбора именују се на период од че­тири године и могу бити именовани највише два пута. За свој рад од­говарају Оснивачу.

Управни одбор Музеја:

 • доноси Статут Музеја,
 • одлучује о пословању Музеја,
 • доноси Програм рада и финансијски план Музеја,
 • усваја Извештај о раду и пословању и годишњи обрачун
 • одлучује о коришћењу средстава у складу са законом,
 • именује повремене и сталне комисије и радна тела,
 • доноси одлуке о набавци основних средстава и о њиховом отпису,
 • даје предлог Оснивачу о кандидату за директора,
 • закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у Музеју у Смедереву на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду,
 • врши и друге послове утврђене актом о оснивању, овим Статутом и законом.

Чланови Управног одбора Музеја у Смедереву су:

председник :

Доцент др Дејан Спасић, представник Оснивача

чланови :

Александар Адамовић, представник Оснивача

Анђелина Цикота Филић, представник Оснивача

Милица Поповић, представник Оснивача

Маја Богосављевић, представник Оснивача

Жаклина Крстић, представник Оснивача

Гордана Пауновић, представник запослених

Мирослав Лазић, представник запослених

Милан Марковић, представник запослених

 

Надзорни одбор:

Надзорни одбор има три члана. Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач, тачније Скупштина града Смедерева.

Један члан Надзорног одбора је из реда запослених у Музеју. Члан Надзорног одбора из реда запослених именује се на предлог већине запослених у Музеју.

У Надзорном одбору треба да буде заступљен најмање један представник мање заступљеног пола.

За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора Музеја.

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од че­тири године и могу бити именовани највише два пута. За свој рад од­го­варају оснивачу.

Надзорни одбор врши надзор над пословањем Музеја и то контролу:

 • финансијског пословања,
 • усклађености пословања са законима и другим прописима,
 • наменског коришћења средстава,
 • обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

О резултатима надзора Надзорни одбор обавештава Уп­равни одбор и Директора.

Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду Скупштини града Смедерева.

Чланови Надзорног одбора Музеја у Смедереву:

председник :

Ивана Миљковић, представник Оснивача

чланови :

Срђан Берак, представник Оснивача

Славица Дуловић, представник запослених

 

Директор Музеја у Смедереву:

Директор Музеја у Смедереву је Татјана Гачпар, виши кустос и дипломирани археолог.

Музеј заступа и представља директор Музеја са неограниченим овлашћењима. Директор руководи Музејем. Директор Музеја је наредбодавац за извршење финансијског плана. Директор Музеја је самосталан у вршењу послова из свог делокруга.

Директора Музеја именује и разрешава Скупштина града Смедерева. Директор се именује на основу претходно спроведеног јавног кон­кур­са, на период од четири године и може бити поново именован. Директор Музеја за свој рад је одговоран Управном одбору и оснивачу.

Директор обавља следеће послове:

 • организује и руководи радом Музеја,
 • доноси акт о организацији и систематизацији послова Музеја и друге опште акте у складу са законом и Статутом,
 • самостално доноси одлуке, осим оних које спадају у надлежност Управног и Надзорног одбора или другог органа утврђеног законом, Статутом или другим актом Музеја,
 • заступа Музеј према трећим лицима и одговоран је за законитост рада Музеја,
 • предлаже основе пословне политике, план развоја и програм рада Музеја,
 • извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,
 • предузима мере за остваривање и развијање пословне сарадње са другим установама и предузећима,
 • одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа у складу са законом,
 • доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средсава према наменама утврђеним финансијским планом,
 • подноси Извештај о раду и пословању и годишњи обрачун,
 • одлучује о дисциплинској одговорности,
 • стара се о испуњавању законом прописаних обавеза Музеја,
 • врши и друге послове предвиђене законом, Статутом и другим општим актима Музеја.

Запослени

Музејa у Смедереву

Директор Музеја у Смедереву

Татјана Гачпар
радно место: директор

академско звање: дипл. археолог
стручно звање: музејски саветник

Сектор заштите покретних културних добара

Др Снежана Цветковић
радно место: кустос историчарка уметности
академско звање: доктор историје уметности
стручно звање: музејска саветница

Др Гордана Пауновић
радно место: кустос палеонтолошкиња
академско звање: доктор наука-гео-науке
стручно звање: музејска саветница

Гордана Милетић
радно место: кустос етнолошкиња
академско звање: дипл. етнолог
стручно звање: музејска саветница

Мирослав П. Лазић
радно место: кустос историчар
академско звање: дипл. историчар и дипл. комуниколог-мастер
стручно звање: виши кустос

Милан Марковић
радно место: кустос педагог
академско звање: дипл. историчар уметности
стручно звање: виши кустос

Сектор Градске галерије савремене уметности Смедерево

Мр Наташа Радосављевић-Кузмановић
радно место: кустос историчарка уметности
академско звање: магистар историје уметности
стручно звање: виша кустоскиња

Служба заједничких послова

Ана Пајдић
радно место: секретар Музеја
академско звање: дипл. правница

Милица Ранковић
радно место: координаторка финансијских и рачуноводствених послова
академско звање: дипл. економиста

Слађана Милановић
радно место: административна помоћница
школска спрема: средња стручна спрема

Славица Дуловић
радно место: сарадница за односе са јавношћу
школска спрема: дипл. економиста

Ненад Спасић
радно место: техничар у музејској делатности
школска спрема: средња стручна спрема
стручно звање: техничар препаратор

Марко Лазић
радно место: техничар у музејској делатности
школска спрема: средња стручна спрема